وضعیت تشکیل کلاس ها

– کلیه کلاس های استاد ممی پور روز یکشنبه مورخ 1398/12/04 برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد نظافتی روز شنبه مورخ 1398/12/03 برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های خانم دکتر فانی روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد هاشم پور روز شنبه مورخ 1398/11/26 برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد نظافتی روز شنبه مورخ 1398/11/26 برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد چناری روز جمعه مورخ 1398/11/25برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد دکتر مقدم روز جمعه مورخ 1398/11/25برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد اصلانی نیا روز پنجشنبه مورخ 1398/11/24 برگزار نخواهند شد.

– کليه کلاس هاي استاد رضواني روز دوشنبه مورخ 1398/11/21 برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد قبادی روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد دکتر قوامی روز شنبه مورخ 98/11/19 برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد نظافتی روز شنبه مورخ 98/11/19 برگزار نخواهند شد.

– کلیه کلاس های استاد هاشم پور روز شنبه مورخ 98/11/19 برگزار نخواهند شد.