وضعیت تشکیل کلاس ها

- کليه كلاس هاي استاد ممی پور روز دوشنبه مورخ 97/02/31 تشکیل نخواهند شد

- کليه كلاس هاي استاد داوران روز سه شنبه مورخ 97/02/25 تشکیل نخواهند شد

- كلاس جبرانی حسابرسی پیشرفته استاد بابایی روز چهارشنبه مورخ 97/02/26  از ساعت 16 الی 18 برگزار خواهد شد

- کليه كلاس هاي استاد شهیدی روز دوشنبه مورخ 97/02/24 تشکیل نخواهند شد

- کليه كلاس هاي استاد شهیدی روز شنبه مورخ 97/02/22 تشکیل نخواهند شد

 - کليه كلاس هاي استاد اقدسی روز پنجشنبه مورخ 97/02/20 تشکیل نخواهند شد

- کليه كلاس هاي استاد سمیعی روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 تشکیل نخواهند شد

 - کليه كلاس هاي استاد بدری روز یکشنبه مورخ 97/02/16 تشکیل نخواهند شد

- کليه كلاس هاي استاد محمدی خانقاهی روز یکشنبه مورخ 97/02/16 تشکیل نخواهند شد

- کلاس شيوه هاي بازاريابي استاد شهيدي روز شنبه مورخ 97/02/15 تشکیل نخواهد شد

- کليه كلاس هاي استاد جمال زاده روز شنبه مورخ 97/02/15 تشکیل نخواهند شد

- کلیه کلاس های استاد بهنام عزيزي روز جمعه مورخ 97/02/14 تشکیل نخواهند شد

- كلاس دانش و جمعيت خانواده استاد ولي زاده دوشنبه مورخ 97/02/10 ساعت 19 تشكيل خواهد شد.

- کلیه کلاس های استاد داوران روز دوشنبه مورخ 97/02/10 تشکیل نخواهند شد

- - كليه كلاس هاي استاد موسوی اقدم روز یکشنبه مورخ 97/02/09 تشكيل نخواهند شد

- کلاس های ریاضی مهندسی و آمار و احتمالات مهندسی استاد داوران روز یکشنبه مورخ 97/02/09 تشکیل نخواهند شد

- کلیه کلاس های استاد ظهیرمالکی روز سه شنبه مورخ 97/02/04 تشکیل نخواهند شد

- کلیه کلاس های استاد اکبری روز یکشنبه مورخ 97/02/02 تشکیل نخواهند شد

- كليه كلاس هاي استاد پاسدار  روز سه شنبه مورخ 97/02/04 تشكيل نخواهند شد

- کلاس استاد عبدالرحمن عزیزی درس مدیریت مالی 1 روز چهارشنبه مورخ 97/02/05 ساعت 12:45 تشکیل خواهد شد

- كليه كلاس هاي استاد مقدم  روز جمعه مورخ 97/01/24 تشكيل نخواهند شد

- كليه كلاس هاي استاد خيالي  روز جمعه مورخ 97/01/24تشكيل نخواهند شد

- كليه كلاس هاي استاد عبدالرحمن عزيزي  روز چهارشنبه مورخ 97/01/22 تشكيل نخواهند شد

- كليه كلاس هاي استاد عطري روز شنبه مورخ 97/01/18 تشكيل نخواهند شد

- كليه كلاس هاي استاد اسماعیلی روز پنجشنبه مورخ 97/01/16 تشكيل نخواهند شد

اطلاعیه ها