وضعیت تشکیل کلاس ها

- کلاس  امدادگر ورزشی استاد فرهاد رضازاده روز پنجشنبه مورخ 96/10/21 از ساعت 13 الی 16 برگزار خواهد شد.

- کلاس  حرکت شناسی استاد فرهاد رضازاده روز پنجشنبه مورخ 96/10/21 از ساعت 10 الی 13 برگزار خواهد شد.

- كليه كلاس هاي استاد بدری روز یکشنبه مورخ 96/10/10 تشكيل نخواهند شد.

- كليه كلاس هاي استاد جعفرزاده روز جمعه مورخ 96/10/08 تشكيل نخواهند شد.

- امتحان عملی والیبال خواهران(استاد سرگل علیزاده) فردا پنجشنبه مورخ 96/11/07 ساعت 10:30 درسالن صدرا برگزار خواهد شد.

- کلاس های جبرانی استاد سرگل علیزاده روز چهارشنبه مورخ 96/10/06 به شرح زیر برگزار خواهد شد:
    درس شیوه های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش ساعت11:30-10
    درس زبان تخصصی 1 و متون خارجی در مبانی علوم انسانی 13:15-11:45
    درس اصول فلسفه تربیت بدنی – اصول و مبانی تربیت بدنی 15-13:30
    درس زبان تخصصی 2 16:30-15:15

- كليه كلاس هاي استادسرگل عليزاده روز شنبه مورخ 96/10/02 تشكيل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد دولت پسندي روز  پنجشنبه مورخ  96/09/30 و روز جمعه مورخ 96/10/01 تشکیل نخواهند شد

- كليه كلاس هاي استاد كردلر روز چهارشنبه مورخ 96/09/29 تشكيل نخواهند شد.

- کلاس تحلیل آماری استاد مقدم واحد روز پنج شنبه مورخ 96/09/30 ساعت 16 برگزار خواهد شد.

- كليه كلاس هاي استاد عبدالرحمن عزیزی روز چهارشنبه مورخ 96/09/29 تشكيل نخواهند شد.

- کلاس دو و میدانی استاد جمالی روز سه شنبه مورخ 96/10/05 ساعت 16 برگزار خواهد شد.

- كلاس دو و میدانی  استاد جمالی روز سه شنبه مورخ 96/09/28 تشكيل نخواهد شد.

- كليه كلاس هاي استاد بهنام عزيزي روز يكشنبه مورخ 96/09/26 تشكيل نخواهند شد.

- كليه كلاس هاي استاد علیزاده روز شنبه مورخ 96/09/25 تشكيل نخواهند شد.

- كليه كلاس هاي استاد جعفرزاده روز جمعه مورخ 96/09/24 تشكيل نخواهند شد.

- كليه كلاس هاي استاد اسماعیلی روز پنجشنبه مورخ 96/09/23 تشكيل نخواهند شد.

- کلاس های جبرانی استاد سرگل علیزاده روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 به شرح زیر برگزار خواهد شد:
         درس شیوه های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در ورزش ساعت9:30-8
         درس زبان تخصصی 1 و متون خارجی در مبانی علوم انسانی 11:15-9:45
         درس اصول فلسفه تربیت بدنی – اصول و مبانی تربیت بدنی 13-11:30
         درس زبان تخصصی 2 15:30-14

- كليه كلاس هاي استاد بابایی روز یکشنبه مورخ 96/09/26 تشكيل نخواهند شد.

- كليه كلاس هاي استاد درخشان مهر روز پنجشنبه مورخ 96/09/23 تشكيل نخواهند شد.

- كلاس  تئوری هندبال استاد باقری  روز یکشنبه مورخ 96/09/19 ساعت 17:30 الی 19:30 در کلاس 207 برگزار خواهند شد.

- كليه كلاس هاي استاد پولادي روز شنبه مورخ ٩٦/٩/١٨ تشكيل نخواهند شد.

- كليه كلاس هاي استاد سرگل عليزاده روز شنبه مورخ ٩٦/٩/١٨ تشكيل نخواهند شد.

- كليه كلاس هاي استاد هاشم پور روز شنبه مورخ ٩٦/٩/١٨ تشكيل نخواهند شد.

- كليه كلاس هاي استاد شايگان روز جمعه مورخ ٩٦/٩/١٧ تشكيل نخواهند شد.

- كلاس استاد عالي زاده روز پنجشنبه مورخ ٩٦/٩/١٦ ساعت ٨ صبح تشكيل نخواهد شد.

- کليه كلاس هاي استاد ناصري روز  دوشنبه مورخ  96/09/13 و روز سه شنبه مورخ 96/09/14 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد نصيب پرست روز  دوشنبه مورخ 96/09/13 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد آتش افرازه روز  یکشنبه مورخ 96/09/12 و روز دوشنبه مورخ 96/09/13 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد رضوانی روز  شنبه مورخ 96/09/11 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد ناهيدي روز  چهارشنبه مورخ ٩٦/٩/٨ تشكيل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد سمیعی روز  چهارشنبه مورخ 96/09/08 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد رضوانی روز  شنبه مورخ 96/09/04 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد سرگل عليزاده روز  شنبه مورخ 96/09/04 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي هندبال خواهران روز  شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد پولادی روز  شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد باقری گلزار روز  دوشنبه مورخ 96/08/29 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد قبادی روز  سه شنبه مورخ 96/08/23 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد خانم موسوی روز  دوشنبه مورخ 96/08/22 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد عظیمی روز  دوشنبه مورخ 96/08/22 تشکیل نخواهند شد.

- کلاس ریاضی استاد بهنام عزیزی روز یکشنبه مورخ 96/08/21 ساعت 14 الی 15:30 تشکیل نخواهد شد.

- کليه كلاس هاي استاد خداداد روز  یکشنبه مورخ 96/08/21 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد سرگل عليزاده روز  شنبه مورخ 96/08/20 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد ممی پور روز  یکشنبه مورخ 96/08/14 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد قاسم زاده روز  دوشنبه مورخ 96/08/15  و روز سه شنبه مورخ 96/08/16 تشکیل تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد زمانی روز  شنبه مورخ 96/08/13 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد خیالی روز  شنبه مورخ 96/08/13 تشکیل نخواهند شد.

- كلاس زبان تخصصی 2 استاد سرگل علیزاده روز  شنبه مورخ 96/08/13 تشکیل نخواهد شد.

- کليه كلاس هاي استاد ناصری روز سه شنبه مورخ 96/08/09 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد قبادی روز سه شنبه مورخ 96/08/09 تشکیل نخواهند شد.

- کلاس شنای خواهران روز دوشنبه مورخ 96/08/08 تشکیل نخواهد شد.

- کليه كلاس هاي استاد جمال زاده از تاریخ 96/08/06 لغایت 96/08/12 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد اصلانی نیا روز شنبه مورخ 96/08/06 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد جمال زاده روز چهارشنبه مورخ 96/08/03  و روز پنجشنبه مورخ 96/08/04 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد بشیری روز سه شنبه مورخ 96/08/02 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد قبادی روز یکشنبه مورخ 96/07/30 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد کرمی روز چهارشنبه مورخ 96/07/26 تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مقطع کارشناسی ارشد روز پنجشنبه مورخ 96/07/27 و جمعه مورخ 96/07/28 تشکیل نخواهند شد.

- کليه كلاس هاي استاد ممی پور روز شنبه مورخ 96/07/22 تشکیل نخواهند شد.

- کلاس ایستائی 1 رشته معماری مقطع کاردانی پیوسته از روز دوشنبه مورخ 96/07/24  ساعت 9:45 لغایت 11:15 برگزار خواهد شد.

- کلاس متره و  برآورد رشته معماری مقطع کاردانی پیوسته از روز دوشنبه مورخ 96/07/24  ساعت 8 لغایت 9:30 برگزار خواهد شد.

- کليه كلاس هاي استاد جعفرزاده روز جمعه مورخ ٩٦/٧/٢١تشکیل نخواهند شد.

- کلیه کلاس های  دو و میدانی  استاد جمالی روز سه شنبه مورخ 96/07/18 برگزار نخواهد شد.

- کلاس ژیمناستیک خواهران و برادران روز شنبه مورخ ٩٦/٧/١٥ و روز یکشنبه مورخ ٩٦/٧/١٦برگزار نخواهد شد.

- کلاس حسابرسی 2 (استاد اسماعیلی) به روز پنجشنبه از ساعت 8 الی 10:30 انتقال یافت.

اطلاعیه ها