دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

- دريافت کارت ورود به جلسه امتحانات نيمسال جاري منوط به تسويه کامل شهريه تحصيلي مي باشد.

- در صورت عدم دريافت کارت ورود به جلسه امتحانات،‏‏ از ورود به جلسه امتحان خوددادري به عمل خواهد آمد.

- کارت ورود به جلسه امتحانی خود را کنترل نموده و در صورت وجود هر گونه مغایرت به آموزش دانشگاه مراجعه نمایید.

اطلاعیه ها