دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند

به اطلاع دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند می رساند، جهت روشن نمودن وضعیت تحصیلی در یکی از روزهای شنبه مورخ 97/07/21 و یکشنبه مورخ 97/07/22  به آموزش مراجعه نمایند. در غیر این صورت برای آن دسته از دانشجویان انصراف از تحصیل منظور خواهد شد.

اطلاعیه ها